• Oleje
 • Filtry
 • Części
 • Płyny
 • Chemia
 • Kosmetyki
 • Akcesoria
 • Narzędzia
 • Polityka prywatności i pliki cookies


  POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO PUNKTOLEJOWY.PL

  1. Postanowienia ogólne

   Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego PunktOlejowy.pl (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów sklepu internetowego PunktOlejowy.pl (nie jest umową ani regulaminem). 

   Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane. 

   W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Klienta zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Administratora podczas zbierania danych osobowych (zwykle pod formularzami w sklepie internetowym) informacją, którą Klient powinien się kierować jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych. 
  2. Administrator Danych
   Administratorem danych osobowych zbieranych:
   - za pośrednictwem sklepu internetowego PunktOlejowy.pl (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Klientem;
   - uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta w Internecie,
   jest spółka Oil Point & Auto Planet GmbH Sp. k. z siedzibą w Olsztynie (10-166) przy ul. Marka Kotańskiego 4; NIP 7393953604; REGON 388883415; Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000895952, adres poczty elektronicznej: help@punktolejowy.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 89 888 10 12 - zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie Sprzedawcą.
  3. Ochrona Danych Osobowych Klienta

   Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

   Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; 
   2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 
   3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
   4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
   5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 
   6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  4. Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające sklep internetowy PunktOlejowy.pl, ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:
   1. witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.
   2. aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów.
  5. Cel przetwarzania.
   Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w sklepie internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem. 
   Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:
   1. zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (np. składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania zgodami w serwisie etc. oraz umożliwienia korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie);
   2. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Klienta wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Klientem w tej sprawie);
   3. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
   4. prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów (których aktualna lista podana jest w ramach Sklepu Internetowego) przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;
   5. ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych;
   6. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności sklepu internetowego PunktOlejowy.pl;
   7. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
   8. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.
  6. Informacje o Klientach z jakich korzysta Administrator
   Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Klientów:
   1. korzystających ze Sklepu Internetowego : 
    1. Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta i składaniu Zamówień w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji;
    2. Dane Osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;
    3. Inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie w tym uzyskane za pośrednictwem sklepu internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych, 
   2. uzupełniając dane zawarte w formularzu Facebook Lead Ads Klient przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
   3. uzupełniając dane zawartych w formularzach aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych/konkursów Klient przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  7. Obowiązek podania przez Klienta swoich danych
   Podanie Danych Osobowych przez Klienta w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta lub zapisania się do newslettera lub skorzystania z naszych formularzy.
  8. Podstawy prawne korzystania z informacji o Kliencie
   Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży, jak również przy zapisywaniu się na newslettera. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.
   W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach newslettera, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na decyzje konsumenckie Klienta, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Klienta zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 22 ust. 2 lit. c) RODO). Dotyczy to jednak wyłącznie pełnoletnich Klientów.
   W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:
   1. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   2. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
   3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  9. Przekazywanie danych naszych Klientów 
   Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient. 
   Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym lub Aplikacji. 
   W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy, lub Aplikację, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.
   W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl pliki cookies. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w kolejnych punktach niniejszej Polityki. 
  10.  Przekazywanie danych Klientów do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)
   W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.
   Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/). 
   Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami.
  11. Prawa przysługujące Klientowi|
   Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
   1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
   2. przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
   3. dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
   4. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
   5. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta). 
   7. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Klienta w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
    1. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte Twoje konto Klienta w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl, a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
    2. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości, jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego konta Klienta w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
    3. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
    4. W każdej chwili możesz zażądać, abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe. Możesz to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w koncie Klienta w sklepie internetowym PunktOlejowy.pl zakładki: MOJE DANE.
    5. Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
    6. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
  12. Okres przechowywania danych Klienta 
   Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze sklepu internetowego PunktOlejowy.pl (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach Sklepu Internetowego), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).
   Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.
   Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania.
   Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
   1. Kontakt w sprawie danych osobowych
    Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:
    1. Wiadomości e-mail na adres: help@punktolejowy.pl
    2. Listownie na adres: Marka Kotańskiego 4, 10-166 Olsztyn
  13. Pliki „cookies”
   Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta sklepu internetowego PunktOlejowy.pl i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymanie sesji Klienta sklepu internetowego PunktOlejowy.pl (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  14. Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.
  15. Zgodami na wykorzystywanie plików cookies Klient może zarządzać za pośrednictwem ustawień prywatności na naszej stronie lub korzystając ze swojej przeglądarki internetowej.
  16. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci dopuszczają umieszczanie określonego rodzaju plików „cookies” na takim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. W ten sposób również zgoda wyrażona na korzystanie z tej technologii może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (zablokowanie zapisywania ciasteczek w przyszłości).
  17. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
  18. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
  19. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.
  20. Niektóre podstrony oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają ze sklepu internetowego mogą zawierać „web beacons” (elektroniczne obrazki, puste gify). "Web beacons” pozwalają na otrzymanie następujących informacji:
   1. adres IP komputera, na który załadowana została strona sklepu internetowego PUNKTOLEJOWY.PL, na której "web beacon” został zamieszczony;
   2. numer URL strony;
   3. czas załadowania strony;
   4. rodzaj przeglądarki internetowej;
   5. jak również informacje zawarte w „cookies”, w celu oceny efektywności reklam.
  21. Kontakt
   1. W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki, a także w ramach Serwisu Facebook.
   2. Administrator przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
   3. W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji za pomocą formularza), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

   

  Pielęgnacja

  Zadbaj o swój samochód

  zobacz produkty